การศึกษา » มช. จัดกิจกรรม Lanna Gastronomy Chef’s Table ส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่

มช. จัดกิจกรรม Lanna Gastronomy Chef’s Table ส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่

17 ธันวาคม 2021
469   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Gastronomy Chef’s Table ส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่ แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนเปิดกิจกรรม Lanna Gastronomy Chef’s Table ตามโครงการ Gastronomy Tourism : Lanna Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วม

โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” เป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่ ให้มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นออกสู่สากล ผ่านตัวกลางทางด้านอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ํา

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช การพัฒนาให้องค์ความรู้เกษตรกร และจัดการวัตถุดิบอาหารใน ท้องถิ่น เพื่อสร้างวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ซึ่งวัตถุดิบบางชนิดหาได้ในภาคเหนือ เช่น ผักเชียงดา ผักหวาน เป็นต้น จุดเด่นของพืชแต่ละชนิด มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้านปศุสัตว์และการประมง เช่น การเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา ไข่ไกอารมณ์ดี และสุกร จึงต้องการพัฒนาให้มีความโดดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิด Molecular Agriculture ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย