สังคม » จ.ลำพูนส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร

จ.ลำพูนส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร

29 พฤศจิกายน 2021
539   0

Spread the love

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป ตามโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ ..2564 ห้องแกรนด์จามจุรี 1 เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 4,500 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในภาคเหนือ สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ลําไย มะม่วง หอมแดง กระเทียม นอกจากนี้จังหวัดลําพูน ยังเป็นจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ โดยเศรษฐกิจของจังหวัดจะขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็น ร้อยละ 51 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

ปัจจุบันตามแผนพัฒนา 5 ปี จังหวัดลำพูน ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์เป็น เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม สร้างความสมดุล ในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้อง  และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ด้านนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน  กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป , เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลที่ได้รับจากการประกวดแผนธุรกิจ)

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป อยู่ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว ถือเป็นกลไกสำคัญตามพันธกิจของจังหวัดในประเด็น LAMPHUN FOOD VALLEY เป็นการต่อยอดและพัฒนาเกษตรกรพื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนสร้างมูลค่าสูง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ คือ 1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ 2.เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้การจัดการธุรกิจเกษตรมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ  3.เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการปรับใช้นวัตกรรมในการยกระดับสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 การฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการพัฒนา Business Model และแผนธุรกิจ ส่วนที่ 2 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ  ส่วนที่ 3 การประเมินและคัดเลือก Business model และแผนธุรกิจฉบับย่อ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ส่วนที่ 4 การจัดกิจกรรมงานเสวนาวิชาการการจัดนิทรรศการและการประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ 

อย่างไรก็ตาม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว  สามารถตอบสนองพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์ในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและทุนทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและสร้างสรรค์มูลค่า ให้แก่ผู้ประกอบการ  และตอบสนองต่อพันธกิจ การสร้างเกษตรกรรมมูลค่าสูง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนอีกด้วย